Kullanım Koşulları

Tahmini okuma süresi: 12 dakika

MORTEPE INTERNET SİTESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

 

1.Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, şu anda internet sitelerini görüntülemeye yarayan tarayıcı, aplikasyon veya bunlarla sınırlı olmayan bir yazılım aracılığıyla ile gezmekte ve kullanmakta olduğunuz “Mortepe.com” web adresinde yer alan Mortepe İnternet Sitesi ve Mortepe İnternet Ortamı (Bundan böyle “Mortepe” olarak anılacaktır) içerik sağlayıcısı ve internet sitesi maliki olan Duatepe Mahallesi, Çobanoğlu Sokak No:5 D:11, Şişli, İstanbul adresinde mukim ve İstanbul Ticaret Siciline  ile kayıtlı karre tasarım mimarlık ve tic. Ltd Şti. (Bundan böyle “karre” olarak anılacaktır) ile Mortepe içeriğindeki sayfaları, bilgileri, aplikasyonları ve bunlarla sınırlı olmayan her tür bilgiyi (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır) her ne amaçla olursa olsun Mortepe’ya girerek görüntüleyen, kullanan, işleyen, paylaşan, faydalanan her gerçek veya tüzel kişi (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcının Mortepe’yı kullanırken ve Mortepe’dan faydalanırken uymakla zorunlu olduğu kural ve koşullar ile tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerinin veya sorumsuzluklarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

 

2.Sözleşmenin Kurulması ve Geçerliliği

 

Bu sözleşme ve internet sitesi kullanım koşulları Mortepe’ye ulaşılma yöntemi veya aracı ne olursa olsun ulaşılan internet ortamındaki İçeriğinin herhangi bir şekilde görüntülenmesi, izlenmesi veya hangi amaç ve yöntemle olursa olsun kullanılmaya başlandığı anda Türk Borçlar Kanunu 11.maddesi 2.fıkrası hükmü uyarınca Kullanıcı tarafından herhangi bir kabul gönderilmesine bağlı olmaksızın ve Kullanıcının erişim yöntemi veya erişim için kullandığı donanımdan bağımsız olarak Mortepe’ye bir defa veya her defasında erişildiği anda kurulmuş olup, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın geçerlidir. Kullanıcı Mortepe’ye ilk eriştiği andan itibaren hüküm ifade etmek üzere; bu sözleşmeyle, bu sözleşmenin aşağıda yazılmış kural, koşul, Kullanıcının yükümlülükleri ve borçları ile birlikte bu sözleşmenin eklerine, bu sözleşme üzerinde keyfiyeti Karre’de olmak üzere zaman zaman yapılacak kısmi ve tümden değişikliklerle bağlı olduğunu kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşme ile bağlı olmak istemeyen her Kullanıcı “Mortepe.com” sitesini derhal görüntülemeyi veya kullanmayı terk etmekle yükümlü olup, Mortepe’yı terk etmeyerek görüntülemeye devam eden Kullanıcı hiçbir koşul, ön koşul, kabul, bildirim veya icazete gerek olmaksızın bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş olduğunu ve burada yer alan kullanım koşulları ile bağlı olduğunu kayıtsız, şartsız ve geri dönülmez olarak kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşmenin kısmen veya tamamen Kullanıcının herhangi bir nedenle fiil ehliyetine sahip olmaması veya geçici olsa da herhangi bir nedenle ayırt etme gücüne sahip olmaması nedeniyle bu sözleşmenin hüküm ve koşullarının kendisine uygulanmasının mümkün olmayacağı hususu sadece Kullanıcı olarak internet sitesine ulaşan kişinin sorumluluğunda olup, fiil ehliyeti yoksunluk sebeplerinden herhangi birine sahip olan Kullanıcılar “Mortepe.com” sitesini derhal görüntülemeyi veya kullanmayı terk etmekle yükümlü olup, bunların Mortepe’yı sözleşmenin hüküm ve koşullarına aykırı olarak görüntülemelerinden veya kullanmalarından dolayı Karre hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.Mortepe İçeriği, Dizayn Ögeleri, Veriler ve Mülkiyet

 

Mortepe internet ortamında yer alan İçerik ve sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm sayfa tasarımları, ikonlar, yazı karakterleri, renk kombinasyonları, çizim, tasarım ve ara yüz ögeleri, erişim aplikasyonları, kodlar, imaj, görsel, video, film gibi ve bunlarla sınırlı olmayan tüm medya ortam ve araçları (Bundan böyle “Dizayn Ögeleri” olarak anılacaktır), “Mortepe.com” web adresinde tutulan ve sayılanlarla sınırlı olmayan her türlü bilgi, eposta adresleri, web yolları, veri, veri tabanı, veri sorguları, çevrim içi ve çevrim dışı dosyalar, dizayn şablonları, CSS kodları, veri, program ve aplikasyon kodları da dahil olmak üzere tüm veriler (Bundan böyle “Veri” olarak anılacaktır) münhasıran Karre’e ait olup, bunların internet ortamında yayımlanarak alenileştirilmiş olması hiçbir Kullanıcıya bunları serbestçe kullanma veya görüntülemek dışında başka amaçlarla istifade etmesi yönünde bir hak veya lisans verildiği anlamına gelmeyeceği gibi, yukarıda sayılan ve yukarıdakilerle sınırlı olmayan İçerik, Dizayn Ögeleri ve Verilerin Karre’in yazılı onayı olmadan kullanılması ve Mortepe’de yer alan İçerik, Dizayn Ögeleri ve Verilerin kopyalanması, hangi amaç ve yöntem kullanılarak kullanılsın herhangi bir şekilde manipüle edilmesi veya değiştirilmesi yasaktır.

4.Kullanım Koşulları ve Kullanıcının Yükümlülükleri

 

Kullanıcılar, Mortepe’yı hangi amaç ve yöntemle olduğu konusunda herhangi bir sınırlama olmaksızın kullanırken, aşağıda yazılmış olan kural ve koşullara uyma yükümlülükleri ile bu sözleşme ile Kullanıcılara getirilmiş tüm yükümlülükleri bu sözleşmenin 2.maddesi çerçevesinde sözleşmenin kurulma anından başlayarak ve geri dönülmez olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.

  • Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu kanun gereğince çıkartılmış yönetmelikler ile kanun koyucu tarafından zaman zaman yapılacak değişiklikleri de kapsamak üzere internet yayınlarını, elektronik yayınları ve haberleşmeyi düzenleyen ileride çıkarılacak her tür kanun ve ilgili kurumlar tarafından bu kanunlar çerçevesinde çıkarılacak tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve yönergelere tam olarak riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bağlı mevzuatına, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bağlı mevzuatına, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı mevzuatı ile Fikri ve Sınai Mülkiye Hakları ile ilgili ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası tüm anlaşmalara riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken yukarıda sayılı mevzuat dışında ayrıca Türk Ticaret Kanununun haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili hükümlerine riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken hakkaniyetli davranacaklarına ve iyi niyet kurallarına uyacaklarına, özel ve tüzel hiçbir kişi, kurum veya organizasyon aleyhine ve bunları küçültücü içerik veya yorum yapmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken ve sitede yer alan formları doldururken gerçeğe aykırı beyanda bulunmayacaklarını, sahte hesaplar yaratmayacakların kabul ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken yukarıda a, b, c ve d maddelerinde sayılı kanun ve mevzuata aykırı olarak eposta, yorum, post veya içerik göndermeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcılar Mortepe benzeri ve kopyası internet ortamı veya sitesi üretmeyeceklerini, Mortepe’da yer alan İçeriği, Dizayn Ögelerini ve Verileri hiçbir şekilde kopyalamayacaklarını, bunlar üzerinde üçüncü şahıslara lisans veya alt lisanslar vermeye, kiralamaya, bunların çevrim dışı kopyalarını almaya ve yaratmaya teşebbüs etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken aşağıda 6.maddede sayılı olan üçüncü kişilerin Fikri Mülkiyet Haklarına tecavüz etmeyeceklerini ve yine 6.maddede sayılı olan Fikri Mülkiyet Hakkı kısıtlama ve kurallarına riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken diğer Kullanıcılara ait kişisel veriler de dâhil olmak üzere tüm verileri hiçbir şekilde elde etmeye çalışmayacaklarını, bunları kopyalamayacaklarını, toplamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
  • Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken internet ortamının güvenliğinin sağlanması ile ilgili hiçbir kod veya aplikasyona müdahalede bulunmayacaklarını, İçerik Sağlayıcısı ve Yer Sağlayıcısının verilerini kopyalamayacaklarını ve bunlara müdahalede bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

5.Kullanım Koşulları ve Yükümlülüklere Aykırı Davranış, Eylemler ve İşlemler

 

Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken yukarıda 4.maddede sayılı kullanım koşullarına ve yükümlülüklerine riayet etmemelerinden sadece Kullanıcılar sorumlu olup, Karre bu koşul ve yükümlülüklere uymayan Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmelerini herhangi bir bildirime gerek kalmadan derhal feshetmek, Kullanıcının Mortepe’ya erişimini engellemek de dâhil olmak üzere eğer varsa Üyelik Sözleşmesini feshetmek, üyeliğini askıya almak, sona erdirmek haklarını herhangi bir seçime veya bildirime gerek kalmaksızın kullanmakta serbest olduğu gibi, 4.maddede yer alan koşullara aykırı olarak Mortepe’ya Kullanıcı tarafından yüklenmiş her tür İçerik Karre tarafından derhal internet ortamından kaldırılır. Karre, Kullanıcıların Mortepe’yı kullanırken yukarıda 4.maddede sayılı kullanım koşullarına ve yükümlülüklerine riayet etmemelerinden dolayı tüm zararlarını tazmin etme hakları saklı kalmak kaydıyla 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8.maddesinde sayılmış olan suçlarla ilgili olabilecek İçeriği yükleyen Kullanıcılar ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bağlı mevzuatına, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bağlı mevzuatına, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı mevzuatı çerçevesinde ihlal ve tecavüz olarak nitelendirilebilecek ve bu kanun ve mevzuatlarda cezai sorumluluk bağlanmış her türlü fiili gerçekleştiren Kullanıcılar hakkında gerekli cezai soruşturma ve kovuşturmanın başlatılabilmesi için gerekli şikayetlerde veya suç ihbarlarında bulunma hakkını saklı tutar.

6.Sorumsuzluk Bildirimi

 

Karre öncelikle Mortepe’da yayımlanan hiçbir İçerik, Veri veya Koddan; Kullanıcıların yukarıda yer alan kural, koşul ve yükümlülüklerine riayet etmemesinden ve bunlara aykırı davranıştan, Mortepe’ya yüklenilen hiçbir fikri mülkiyet hakkına konu olsun veya olmasın hiçbir görsel, imaj, yorum, bilgi, belge, bağlantılar ve bağlantıların içeriğindeki bilgiler da dahil olmak üzere ve bunlara benzer doküman ve içeriğin tutulmasından, korunmasından ve bunlara ilişkin hukuka aykırılıklardan, Kullanıcıların diğer Kullanıcılarla iletişiminden sorumlu değildir. Mortepe’da yer alan hiçbir bilgi Kullanıcılara hiçbir konuda bir tavsiye veya öneri niteliğinde olmadığı gibi, Karre hangi formda yayımlanıyor olursa olsun bu bilgi ve verilerin geçerliliğinden, doğruluğundan, güncelliğinden, hukuk ve mevzuata uygunluğundan sorumlu değildir. İnternet Ortamında yer alan tüm İçeriğin ve Verinin kullanımından ve elektronik araçlarla iletişimi sırasındaki güvenliğinden münhasıran Kullanıcı sorumludur ve bu konuda Karre’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. Karre Kullanıcıların internet ortamına yükledikleri hiçbir İçerikten sorumlu olmadığı gibi, Kullanıcıların Mortepe’yı kullanırken yukarıda 4.maddede sayılı kullanım koşullarına ve yükümlülüklerine riayet etmemeleri ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8.maddesinde sayılmış olan suçlarla ilgili olabilecek İçeriği yüklemeleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bağlı mevzuatına, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bağlı mevzuatına, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı mevzuatı çerçevesinde ihlal ve tecavüz olarak nitelendirilebilecek ve bu kanun ve mevzuatlarda cezai sorumluluk bağlanmış hiçbir fiil, eylem veya davranıştan sorumlu tutulamaz.

7.Fikri Mülkiyet Hakları

 

Mortepe’da yer alan her türlü içerik aksi bildirilmedikçe uygulama alanına girdiği ölçüde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile bağlı mevzuatı, 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bağlı mevzuatı, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bağlı mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu haksız rekabetin önlenmesi hükümleri çerçevesinde korunur. Mortepe’ye Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan görsel, çizim, proje, dizayn ve bunlarla sınırlı olmayan tüm tasarım ürünleri üzerindeki tüm manevi ve maddi fikri mülkiyet hakları bu ürünlerin adına tescil edilmiş olduğu özel veya tüzel kişilere veya bunları alenileştiren ve bunların hak sahibi olan eser sahiplerinin tüm manevi ve maddi fikri mülkiyet hakları bu kişilere ait olup, Mortepe’de yer alan hiçbir fikri ve sınai ürünün Karre ve bu ürünlerin manevi ve maddi fikri mülkiyet haklarına sahip olan kişilerin rızası olmadan çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim yoluyla kullanılması yasaktır.

8.Üyelik Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

 

Mortepe, koşulları tamamen Karre tarafından belirlenen Üyelik sistemine sahiptir. Üyelik Sistemi Kullanıcılara Mortepe’yı Üyelik Sözleşmesindeki koşul ve kurallara bağlı olarak kullanma hakkı vermekte olup, Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş olsa da her Kullanıcı burada yazılı kural ve koşullarla tam olarak bağlıdır. Karre istediği Kullanıcıyla üyelik sözleşme yapma hakkına sahip olduğu gibi, Mortepe’da üyelik sistemi öngörülmüş olması Kullanıcılarla herhangi bir şekilde üyelik yapılması taahhüdü verildiği şeklinde yorumlanamaz. Üyelik Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri Karre tarafından serbestçe belirlenir ve Kullanıcı tarafından geçerli eposta hesabı üzerinden onaylanmak ve üyelik aktive edilmek koşuluyla kurulur. Profesyonel Üyelere ilişkin hükümler ayrı ve saklıdır.

9.Gizlilik Bildirimi ve Kullanıcıya Ait Kişisel Verilerin Korunması

 

Kullanıcıların Mortepe’ya üye olmadan Mortepe’ya herhangi bir içerik yüklemeleri, Mortepe’da yer alan herhangi formu doldurmaları, görüş bildirmeleri mümkün değildir. Üye Kullanıcıların Karre’e Mortepe’ya üyelik aracılığıyla veya herhangi başka bir yöntemle iletmiş olduğu kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, ilgili kişinin rızasına dayalı olarak, elde edilme amacıyla bağlantılı, yeterli ve orantılı olarak işlenir ve doğruluğunun sağlanması için gerektiğinde güncellenir ve ilgili kişilerin kimliklerini belirtecek biçimde ve kaydedildikleri veya yeniden işlenecekleri amaç için gerekli olan süre kadar Üyelik Sözleşmesinde hüküm altına alınmış kural ve koşullar dâhilinde saklanır. Üye olmayan Kullanıcıların Karre’e herhangi bir şekilde Mortepe aracılığıyla kişisel bir veri veya başka bir veri veya içerik iletmeleri ve yüklemeleri mümkün olmadığından Karre üye olmayan Kullanıcıların hangi yolla olursa olsun herhangi bir şekilde kişisel bilgi veya veri açıklamalarından sorumlu tutulamaz.

10.Haksız Rekabetin Önlenmesi

 

Bu sözleşmenin 4.maddesindeki yükümlülüklere ek olarak Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken Türk Ticaret Kanunu 54.maddesi ve devamında hüküm altına alınmış olduğu şekilde dürüstlük kuralına aykırı davranış ve ticari uygulamalardan ve başlıca olarak dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlardan, sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmekten ve başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmaktan kaçınacaklarını ve bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması kural ve koşullarına riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler ve bu hükümlere aykırılıktan doğacak tüm haksız eylem ve bağlamadığını ve bunlardan dolayı Karre’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan edeler.

 

11.Tüketici Hakları

 

Bu sözleşmenin 4.maddesindeki yükümlülüklere ek olarak Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almakla ilgili yükümlülük ve hükümler ile bu kanun gereğince çıkarılmış olan bağlı tüm mevzuata riayet edeceklerini kabul ve taahhüt ederler ve bu hükümlere aykırılıktan doğacak tüm haksız eylem ve davranışlarının sorumluluğun münhasıran kendilerinde olduğunu ve bu şekilde davranış ve eylemlerin Karre’i bağlamadığını ve bunlardan dolayı Karre’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan edeler.

12.Reklam Sınırlamaları

 

Kullanıcılar Mortepe’yı kullanırken Karre’in yazılı izni olmadan ve bu hususta Karre ile akdedilmiş bir Reklam Hizmet Sözleşmesi olmadan Mortepe’da reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunamaz ve bu amaçla herhangi bir içerik yükleyemezler. Kullanıcılar, Üye Kullanıcılar veya diğerleri tarafından hangi şekilde olursa olsun Mortepe’ya reklam ve tanıtım amaçlı bir İçerik yüklenmesi halinde reklam veya tanıtım amaçlı içerik Karre tarafından herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın ve keyfiyeti Karre’de olmak üzere derhal internet ortamından kaldırılır. Karre tarafından izin verilmiş ve bu hususta bir Reklam Hizmet Sözleşmesi yapılmış olması halinde de bu reklam ve tanıtım faaliyeti tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici olamayacağı gibi; somut iddialarla desteklenmeyen vaatler, ürünler ve pazarlama fikirleri içermeyen reklam ve tanıtımların Karre tarafından internet ortamından kaldırılır. Bu tür reklam ve tanıtım faaliyetlerinden münhasıran bu tanıtımı ve reklamı yapan Kullanıcı, Üye veya reklam verenler sorumludur ve bu kurala aykırı reklam ve tanıtımların Karre’i bağlamadığını ve bunlardan dolayı Karre’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan edeler.

13.Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 

Karre bu sözleşme üzerinde keyfiyeti kendisinde olmak koşuluyla her zaman değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler internet ortamında yayımlandığı andan itibaren hüküm ifade eder.

Fazla kilolardan mı şikayetçisiniz? O halde neden mide küçültme ameliyatı nı denemiyorsunuz. mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
Onlarca birbirinden farklı ribon çeşidiyle firmamız, sizlere en kaliteli ürünü en uygun fiyatlardan vermeyi amaçlıyor. Resin ribonlar daha çok sentetik ve plastik etiketler için uygundur. Fiyatları Wax Resine göre daha pahalıdır. Resin ribon en dayanıklı ribon çeşididir. Aşınmaya, kimyasallara ve yüksek ısıya maruz kalacak etiketlerde tercih edilir.Tekstil baskılarında en ağır yıkamalara dayanıklı ribon olan resin ribon alkol testinde de çıkmamaktadır. Resin ribonla polyester, polimid, polipropilen ve polietilen etiketlere baskı yapmak mümkündür. Reçine oranı diğer türlere kıyasla en yüksek seviyededir. Karışımında karbon, bazı kimyasallar, reçine ve balmumu kullanılır. Wax Resin ribonlar adından da anlaşılacağı üzere wax ile resin kalite ribon arasındadır. Fiyat olarak wax ribonların ortalama olarak 2 katı fiyatında resin ribonların ise yarı fiyatındadır. Bazı barkod yazıcılar normalde kağıt bazlı etiketler üzerine baskı için wax ribon kullanılması gerekiyorken wax resin ribona ihtiyaç duyarlar. Bu durum barkod yazıcının baskı kafası ile alakalıdır. Wax ribon, genel amaç ile ekonomik olarak termal transferi yapılmasını sağlayan ribon çeşididir. Kağıt bazlı etiketlere baskı alırken kullandığımız wax ribonlar uygun fiyatları ile de baskı maliyetini düşüren ribon çeşididir. Plastik bazlı etiketler hariç diğer tüm etiketlerin %90′ ına yakınına wax ribon ile baskı alabilirsiniz.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.
mide küçültme ameliyatı, zayıflamak isteyenler için kesin bir çözüm sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre içersinde hayal ettiğiniz kilolara kavuşabilirsiniz.
En güzel cami halısı burda.
En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.
Barkod Etiketi üretimi yapan firmaların işi ciddi bir iştir. Bu anlamda sizin de hangi firmayla çalışma yatığınız çok büyük önem taşır. Kullanım alanı sınırsızdır. Her alanda ve her sektörde bu etiketlere ihtiyaç duyulur. Etiket çeşitleri ve Barkod etiketleri, seri üretimle hazırlanmaktadır. Etiketler ahşap, plastik, metal ya da cam gibi ambalajlı ürünlerin üzerilerine ugulanır.
Mide botoksu midenin belirli yerlerine botoks maddesi enjekte etme suretiyle midedeki kasların çalışmasını sınırlandırmayı ve sayede midenin gıdaları sindirim sürecini yavaşlatarak buna bağlı olan açlık-tokluk hissi süresinin de uzatılmasını amaçlayan ameliyatsız kolay kilo verme tedavisidir. Botoks uygulanırken, midenin detaylı şekilde içerden görüntülenmesini sağlayan endoskopi uygulaması ile gerçekleştirilir. Bu sayede hastaya sadece gastroskpik uygulaması kadar bir rahatsızlık olur. Özellikle diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
mide küçültme ameliyatı diyet programlarına ve düzenli egzersizlere uymakta zorlanan ve buna bağlı olarak da obeziteye yakalanan, bu yüzdende obezitenin sebep olduğu çeşitli sağlık sorunları olan kişiler için mide botoksu bir devrim niteliğindedir ve son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Termal Etiket Eco Termal etiket, yüzeyinde hami bir katman bulunmayan miktar çeşididir. Kumbara üzerine termal lamine edilmesi sonucunda oluşmaktadır. Kullanılan barkod yazıcının baş bölgesindeki ısı beraberlik birlikte termal sıvılaşma özelliği gösterir dahi bu şekilde Eco termal etiketin üzerine baskı alınır. Bu termal etiketlere yumruk termal olarak (ısıyla) yapılır ve yerde yüzden ribon kullanılmaz. Ribon kullanımı olmadığı için tahakküm maliyeti sıfıra yakındır.
Botoks esas olarak ciltte kırışık azaltmak amacıyla çok yaygın kullanılmaktadır ve tehlikeli bir yan etkisi bilinmemektedir. Mide botoksu uygulaması ise standart bir endoskopik işlem olduğundan literatürde bildirilmiş önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kas hastalığı olanlar ve botoksa karşı alerjisi olan kişilerde işlemin uygulanması uygun değildir. Botoks işlemleri genel olarak estetik operasyonlarda, ciltteki kırışıklıkları azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu noktada hem estetik, hem de obezite tedavisi amaçlı yapılan botoks uygulamalarının uygun hastalara yapıldığında bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kas hastalığı yaşayan, botoks alerjisi olduğunu düşünen ve gastrit, ülser vb. mide rahatsızlığı olan hastalar durumlarının hekimlerine belirtmeli ve gerekli tetkiklerin yapıldığına dikkat etmelidir. Bunun yanı sıra hastaların botoks uygulaması yaptırırken tecrübeli bir hekim ve tam donanımlı bir hastane tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Nasıl uygulanır?

Anestezi Hekimi eşliğinde endoskopik yöntemle kesisiz olarak mideye ulaşılır ve mide içerisinde ortalama 20 noktaya yapılan Botulinum toksini sayesinde uzun açlık süresi, geç acıkma, iştah kontrolü ve çabuk doyma gibi etkiler kazandırılan hasta hızla kilo verir.

İşlem endoskopik yolla, ameliyat riskine girmeden ve özel bir hazırlığa gerek duyulmadan yapılabilmekte ve 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabilmektedir. 1-2 saat sonra kişi sosyal yaşantısına dönebilir.

Mide botoksu sonrasında nelere dikkat etmek gerekir?

Fastfood gibi hızlı tüketilen gıdalar, asitli içecekler tüketilmesi zararlıdır. Botoks uygulanan hastalar daha geç acıkmakta, daha az porsiyonlarla doymakta, daha erken tokluk hissetmektedir.

Mide Botoksu Kimler için Uygundur?

Mide botoksu aslında kilo vermek isteyen herkese uygulanabilir. Bu işlem bir ameliyat değildir. Ancak hasta seçimi önemlidir. Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan ve ameliyat ile başarı elde edilebilecek hastalarda mide botoksunun çok faydalı olmayacağını söylemek gerekir. Bu noktada fazla kiloları olan ama ameliyat edilecek kadar da obez olmayan ve kilo vermek isteyen hastalar ideal hasta grubunu oluşturur. Midesinde ülser veya gasrit olan hastalarda ise öncelikle bu hastalıkların uygun tedavisi gerçekleştirildikten sonra mide botoksu uygulanabilir.